سامانه مدیریت پژوهش(سمپ) دانشگاه زنجان

جزئیات مجلات نمایه شده در ISI
اطلاعات مختلف مجلات نمایه شده در ISI به ازای هر سال از سایت ISI دریافت شده‌ و پس از ترکیب با یکدیگر در قالب یک رکورد به ازای هر مجله قابل مشاهده شده است.
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
جمع‌آوری اطلاعات H-Index اعضای هیات علمی
با توجه به اهمیت موضوع علم‌سنجی در مدیریت و هدایت بخشی از فعالیتهای پژوهشی همکاران محترم عضو هیأت علمی که می‌تواند منجر به ایجاد فضای رقابت مثبت و کسب اعتبار ملی و بین المللی برای دانشگاه باشد و در راستی اهداف سند برنامه راهبردی دهساله دانشگاه، امکان مشاهده وضعیت و رتبه بندی همکاران عضو هیأت علمی براساس اطلاعات مستخرج از Scopus به سامانه مدیریت پژوهشی(سمپ) دانشگاه اضافه شد.

مشاهده استنادات Scopus  مشاهده استنادات در Google Scholarاطلاعات کامل‌ WOS

H_INDEX دانشگاه زنجان در سال 2022 تا شهریور ماه 81 می باشد