اگر مشخصات شما در لیست زیر موجود نمی‌باشد، نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام فرمایید. صفحه ثبت‌نام
و اگر مشخصات شما در لیست موجود می‌باشد اما نمی‌توانید وارد سامانه شوید به دلیل مشکل در نام‌کاربری و یا رمز عبور می‌باشد، لطفا برای حل مشکل با شماره تلفن 2615 تماس بگیرید.

نام نام خانوادگی نام پدر گروه دانشکده
علیآذرپیوندحسینکامپیوترفنی و مهندسی
مسعودآرین نژادشکرا...ریاضیعلوم
احمدآزادمحمدعلوم ورزشیعلوم انسانی
علیآقا محمدیمحمودآمارعلوم
حجت آقاجانی کلاشگرانرضاآمارعلوم
کیوانآقایی جوبنیغلامحسینزیست شناسیعلوم
سید حسام الدینآل یاسینسید فیاضزبان انگلیسیعلوم انسانی
مجتبیآیت الهیمحمدمکانیکفنی و مهندسی
محمدابراهیمیغلامرضازمین شناسیعلوم
لقمانابراهیمیعزیزروانشناسی عمومیعلوم انسانی
محدثهابراهیمی قیریجوادزیست شناسیعلوم
مسعود ابوالفضلیسید حمزههنرفنی و مهندسی
حسین اترک علیفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
محسناحدنژادیوسفجغرافیاعلوم انسانی
عباساحمدوندعلیمعارف اسلامیعلوم انسانی
منیژهاحمدیعلی اوسطجغرافیاعلوم انسانی
پرویزاحمدیمحمودریاضیعلوم
عیسیاحمدیعباسمکانیکفنی و مهندسی
جمال احمدی محرم علیعمرانفنی و مهندسی
ابراهیماحمدیافراسیابشیمیعلوم
اسداللهاحمدی خواهسیف اللهزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
جمیله اخیانیعظیمزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
مجیدادیب رحیمریاضیعلوم
حمیدارجمندفراسدا...شیمیعلوم
سید اصغرارجمندیسید ابراهیمعمرانفنی و مهندسی
نعمت ا000ارشدیحجت ا...شیمیعلوم
مسعودارغوانیعباستکنولوژی باغبانیکشاورزی
مهنازاستکیمحمودشیمیعلوم
نازیلااسعدیمحمدفیزیکعلوم
محرماسلامیمرتضیزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
داوداسلامیباقرحقوقعلوم انسانی
مرتضیاسلامیانمحمدرضابرقفنی و مهندسی
محمدعلیاسم خانیمطلبریاضیعلوم
علی اسکندری محمود گیاهپزشکیکشاورزی
وجیههاسکندریعلی محمدزیست شناسیعلوم
مرادپاشااسکندری نسبابراهیمعلوم دامیکشاورزی
پیاماشتریجلالعمرانفنی و مهندسی
محمدجعفراشکواریعبداللهالهیات ـ تاریخ تمدن وملل اسلامعلوم انسانی
اکبراصغری زمانیعلیجغرافیاعلوم انسانی
جابراعظمیحسینعلوم محیط زیستعلوم
میترااعلائیشاهرختکنولوژی باغبانیکشاورزی
حامدافشارنیایحیینقشه برداریفنی و مهندسی
محسنافشارچیرزاقکامپیوترفنی و مهندسی
داودافشاریاحمدمکانیکفنی و مهندسی
کامرانافصحیعبدالهزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
مهدی اقبالیعزیزعمرانفنی و مهندسی
طاهره الهیعلیروانشناسی عمومیعلوم انسانی
مژگانامامیکریمریاضیعلوم
هادیامامیعلی اصغرآمارعلوم
حمیدامانلومحمدعلیعلوم دامیکشاورزی
ستارهامانی فرعلیخاکشناسیکشاورزی
بهرامامانی چاکلیفتح ا000الهیات ـ تاریخ تمدن وملل اسلامعلوم انسانی
رضاامیدیاباذربرقفنی و مهندسی
حبیب امیریعباسریاضیعلوم
علیامیریاسمعلیکامپیوترفنی و مهندسی
محمداسماعیلامیریرحیمتکنولوژی باغبانیکشاورزی
محسنامیریخسروروانشناسی عمومیعلوم انسانی
ابوالقاسماوجاقلومسیح اللهمعارف اسلامیعلوم انسانی
حسناوجاقلوصفرعلی آبکشاورزی
منصوراوجاقیرجببرقفنی و مهندسی
ناصر الدیناوجاقیرجبمعارف اسلامیعلوم انسانی
جوادایزدیاراسماعیلزمین شناسیعلوم
محمدایمانی برندقاکبرمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
مهدیبابائییداللهعمرانفنی و مهندسی
محمدبابااکبری ساریعباسخاکشناسیکشاورزی
علیباباخانیعلی جانعمرانفنی و مهندسی
مهردادبابازادهابوالقاسمبرقفنی و مهندسی
محمدبادساررحمانترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
مهدی بازرگان رمضان علی فیزیکعلوم
جلالبازرگاناسدالهعمرانفنی و مهندسی
امیرباقریاصغربرقفنی و مهندسی
خدیجه باقریغفارزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
محمدباقریرحمانمعماریفنی و مهندسی
حسینبخشیاسدالهزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
طاهربرزگر ساربانقلیمهدیتکنولوژی باغبانیکشاورزی
حسنبرگزینمحمدمهندسی شیمیفنی و مهندسی
مهدیهبزرگیعسگربرقفنی و مهندسی
حسینبشارتی کلایهحاجیخاکشناسیکشاورزی
مجتبیبشردوستمهدیزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
سمیهبلباسیجلالفیزیکعلوم
عباسعلیبهاریمحمدرضابیوتکنولوژیپژوهشکده
بهرامبهرامیرمضانالهیات ـ تاریخ تمدن وملل اسلامعلوم انسانی
حامدبهرامیموسیشیمیعلوم
محبوبهبهروزیابوالفضلشیمیعلوم
حسینبوذریعلیزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
ماندانابی مکرغلامرضاصنایع غذاییکشاورزی
مرتضیبیاتبراتعلیکامپیوترفنی و مهندسی
حسینبیاترستمعمرانفنی و مهندسی
علیبیاتاسماعیلفیزیکعلوم
مسعودبیاتعلیالهیات ـ تاریخ تمدن وملل اسلامعلوم انسانی
بهمنبیاتعزیزا...زمین شناسیعلوم
فرهادبیاتخلیلبرقفنی و مهندسی
مدیرگروه(دکتر خلیفه)بیوتکنولوژیبیوتکنولوژیپژوهشکده
سعید بیگدلی علی حقوقعلوم انسانی
محسنبیگدلیکمندعلیفیزیکعلوم
کیومرثبیگلرفرامرزمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
امیرحسینبیگی بندر آبادیحسنزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
اصغرتاج الدین اشکفتکیجعفرقلیکامپیوترفنی و مهندسی
حسین تبرته ای فراهانیعلی اکبرجغرافیاعلوم انسانی
احسانتفکریاسمعیلعمرانفنی و مهندسی
سیده لیلاتقوی سنگدهیسیدحسینالهیات ـ تاریخ تمدن وملل اسلامعلوم انسانی
محمدتقیلوعلی اصغرمکانیکفنی و مهندسی
شادعلیتوحیدلومحمودعلیترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
محمدرضاتوحیدی فرحجت اللهمهندسی موادفنی و مهندسی
غلامحسینتوسلیعباسکامپیوترفنی و مهندسی
منیژهتوضیحیمحمدعلیشیمیعلوم
آزادهتوکلیماشاالهعلوم محیط زیستعلوم
افشینتوکلی زانیانیمنوچهرزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
رضاتیموری فعالقربانعلیمکانیکفنی و مهندسی
محسنثانی خانیعلیتکنولوژی باغبانیکشاورزی
مریمثقفیعمرانحقوقعلوم انسانی
محسنجاهدقربانعلیفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
بیتا جاوید فخرمنوچهرزمین شناسیعلوم
فرهادجبارینصرالهزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
سپیدهجباریمصطفیبرقفنی و مهندسی
امیرجباری کهنه شهریبخشعلیاقتصادعلوم انسانی
ایوبجدیری پینهمحمد ابراهیمزبان انگلیسیعلوم انسانی
عباسجعفر زادهمحمدریاضیعلوم
علیجعفروندحمیدعمرانفنی و مهندسی
غلامحسنجعفریحبیبجغرافیاعلوم انسانی
مصطفیجعفری حسین مدیریت بازرگانیعلوم انسانی
وهبجعفریانجعفرزیست شناسیعلوم
سید مجید جعفریان امیریسید محمدریاضیعلوم
مسعودجلالیحسنجغرافیاعلوم انسانی
حمیدجلالیانرحیمجغرافیاعلوم انسانی
سعیدجلیل زادهفیروزبرقفنی و مهندسی
ابوالفضلجلیلوندعیوضبرقفنی و مهندسی
سید احمد جمالیسید محمدزبان انگلیسیعلوم انسانی
صادقجمالیعلینقشه برداریفنی و مهندسی
خلیلجمشیدیاصغرزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
اسلامجوادنیای ریکریحانعلینقشه برداریفنی و مهندسی
مهرانجوانمردبهرامعمرانفنی و مهندسی
مهریجوانیانعلی محمدآمارعلوم
غلامرضاجودکیمحمدنقشه برداریفنی و مهندسی
علیحاج ابوالفتحرضازمین شناسیعلوم
مهدیحریریجلالبرقفنی و مهندسی
احمدحسن آبادیحیدرعلیعلوم دامیکشاورزی
اکبرحسنیگنجعلیخاکشناسیکشاورزی
مهدی حسنیرمضانعلیریاضیعلوم
حسینعلیحسنیهاهادی آبکشاورزی
سید هادیحسینیسید رضابرقفنی و مهندسی
سید مرتضیحسینیسید رضامعدنفنی و مهندسی
میروحیدحسینیهاشمفیزیکعلوم
سیدرسولحسینیسید محسنمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
عباسحسینیمهدیهنرفنی و مهندسی
مریمحسینیمحمودمهندسی شیمیفنی و مهندسی
حسنحسینی منفردعلیشیمیعلوم
سیدمحمدحسینی پائین کولائیسید خلیلریاضیعلوم
عمرانحشمتیسلیمانزیست شناسیعلوم
سجادحق زاد کلیدبریفرهادکامپیوترفنی و مهندسی
سیمینحق نظرینصرت الهصنایع غذاییکشاورزی
علیحق نظریعنایت ا...زراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
مجیدحمزویحسنفیزیکعلوم
مجیدحیدر پور Hosseinریاضیعلوم
محمد تقیحیدریقنبرجغرافیاعلوم انسانی
مجیدحیدرینعمت الهمکانیکفنی و مهندسی
حسن حیدریخلیلجغرافیاعلوم انسانی
سیامکخادمیمحمدفیزیکعلوم
امیدخادم‌نوعاسماعیلآمارعلوم
محمدخالقی مقدمیحییروانشناسی عمومیعلوم انسانی
رامین خامدی حسنعلیمکانیکفنی و مهندسی
علیرضاخان تیموریداودکامپیوترفنی و مهندسی
علیرضاخاوندی خیاویعلیعمرانفنی و مهندسی
نغمهخرازیاناصغرهنرفنی و مهندسی
یونسخسرویغلامحسینعلوم محیط زیستعلوم
ربابخسروی سقزچیهوشنگزبان انگلیسیعلوم انسانی
هادیخطیب زادهمحمدرضاریاضیعلوم
خسروخلیفهحسینزیست شناسیعلوم
فرهاد خوئینی صفرعلی فیزیکعلوم
احسانخواصیمرتضیمکانیکفنی و مهندسی
مریمخوشدل روحانیحسینفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
رضاخوشرفتارمحمدولیجغرافیاعلوم انسانی
عزیزاللهخیریحمیدتکنولوژی باغبانیکشاورزی
نداداداشی قره بلاغمحمودفیزیکعلوم
محمدحسینداودوندیحسنزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
جمال داودیرسولفیزیکعلوم
محسندربانیعزیزریاضیعلوم
داوردرخشاناحمدمکانیکفنی و مهندسی
احمددرودیسلطانعلیفیزیکعلوم
امیر حسیندرونهعلیفیزیکعلوم
محموددرگاهیباقرزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
محمدتقیدستجردیعلیریاضیعلوم
ناصردلالیسیفعلیشیمیعلوم
محمد امیردلاورحسنخاکشناسیکشاورزی
پروانه دلفانی ارکسی صادق هنرفنی و مهندسی
مرضیهدهقان شاسلطنهاحمدزیست شناسیعلوم
رامیندوست محمدیمحمد باقرمعدنفنی و مهندسی
امیردوستگانیداودمهندسی شیمیفنی و مهندسی
رضادوستیصفرعلینقشه برداریفنی و مهندسی
لطفعلیدولتیعباسعلیگیاهپزشکیکشاورزی
مصطفیدین محمدیشاهعلیاقتصادعلوم انسانی
فرزانهذوالحسنیاسدالهفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
کوهزادرئیس پورجانمحمدجغرافیاعلوم انسانی
مهدیراستگوعباسعلیعلوم دامیکشاورزی
جوادربانیمحمدزمین شناسیعلوم
حسینربی انگورانیاصغرعلوم زراعیپژوهشکده
عباس ربیعیعلیرضابرقفنی و مهندسی
ولیربیعیعربعلیتکنولوژی باغبانیکشاورزی
علی رحمان پور زنجانی فریدون معماریفنی و مهندسی
حسن رحمانینوروز علی گیاهپزشکیکشاورزی
امیدرحمانیمحسنمکانیکفنی و مهندسی
احمدرحمانیوجیه ا...علوم ورزشیعلوم انسانی
حمیدرحمانیزیداللهعمرانفنی و مهندسی
سهرابرحمانی آغکندمحمدشیمیعلوم
مرضیهرحمتحسنفیزیکعلوم
ابراهیمرحیم پورعلی اشرفبرقفنی و مهندسی
امیر مسعودرحیمیکریمعمرانفنی و مهندسی
بهنامرستمیمحمود علیعلوم دامیکشاورزی
رضارسولیفتحعلیفیزیکعلوم
محمود رسولی حسینعلی معارف اسلامیعلوم انسانی
عباسرسولیرضاآمارعلوم
محمد حسینرسولی فردمحمودشیمیعلوم
وحیدرشتچیجلالبرقفنی و مهندسی
امیررضائیابوالفضلریاضیعلوم
روح ا...رضائیفرخترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
داودرضائینظرعلیمعماریفنی و مهندسی
محمد علی رضوانیعلی رضاشیمیعلوم
فرهنگ رضوی یاریجان علیاامیراقاتکنولوژی باغبانیکشاورزی
سعید رعیتیحیدرعلیشیمیعلوم
محمودرفائی بوکتخلیلبرقفنی و مهندسی
آرش رفاهینجفقلیمعدنفنی و مهندسی
علیرفیعیگلعلیمعدنفنی و مهندسی
علیرمضانیعزت اللهشیمیعلوم
شهریور روستائیبهرامجغرافیاعلوم انسانی
داودزحمتکشعلیعلوم دامیکشاورزی
آیت الهزرمحمدیظهرابالهیات ـ تاریخ تمدن وملل اسلامعلوم انسانی
سهیلا زرین قلمی اصغر صنایع غذاییکشاورزی
حبیب الهزلفخانیحسینبرقفنی و مهندسی
عباسعلیزمانیعلی اکبرعلوم محیط زیستعلوم
محسنزندیعبدالرضاصنایع غذاییکشاورزی
محمد باقرزندی باغچه مریممحمودعلوم دامیکشاورزی
افشینزهدیاسدالهزمین شناسیعلوم
موسیساعی جمال آبادیاژدرنقشه برداریفنی و مهندسی
تکتمسالاریمسعودمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
مهردادسبحانی جهانیحسینخاکشناسیکشاورزی
علیسرابچیکریمخاکشناسیکشاورزی
فریبا سعادتی حمداله شیمیعلوم
ایرجسعیدپناهمحمدعمرانفنی و مهندسی
مهردادسلطانیحشمت ا...معماریفنی و مهندسی
وحیدسلمانی زاویهرحمت الهبیوتکنولوژیپژوهشکده
علی سلیمانیحیدر قلیتکنولوژی باغبانیکشاورزی
هادیسلیمانی ابهرینبی الهمعارف اسلامیعلوم انسانی
امیرسلیمیامامعلیمعدنفنی و مهندسی
رحیمهسپهریاسماعیلعلوم دامیکشاورزی
ناصرسپهری جوانمعرفتفیزیکعلوم
علیسیاحجلیلعلوم ورزشیعلوم انسانی
میرسعیدسیددراجیمیرحبیبشیمیعلوم
جبارسیف پناهی شعبانیمحمد صالحعلوم ورزشیعلوم انسانی
غایب لوسیماعوضمکانیکفنی و مهندسی
محمدشادمان لاکمه سریخسروشیمیعلوم
مریمشاطریانمجیدشیمیعلوم
ساراشاه محمدیانمنوچهرهنرفنی و مهندسی
مجیدشاهمرادییدا...علوم دامیکشاورزی
حسنشایانی جمنجفعلیشیمیعلوم
علیرضاشایسته فردرضابرقفنی و مهندسی
رهامشرفمحمدعلیفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
علیرضاشریفیمحمدعلیبرقفنی و مهندسی
سید محمدشعاعیسید ابی عبدالهعمرانفنی و مهندسی
ناصرشفقتیانرحیممکانیکفنی و مهندسی
علی شمسسلام اللهترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
ابراهیمشمسائی گلسفیدیعبدالحسینترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
ایمانشهابی قهفرخیسیاوشصنایع غذاییکشاورزی
هاشمشهروس وندحسینقلیشیمیعلوم
فاطمهشهریاریحسینگیاهپزشکیکشاورزی
محمدحسینشهیرغلامرضاعلوم دامیکشاورزی
فریدشکاریفرخزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
علی شکریمیکائیلریاضیعلوم
عظیمشیردلیابراهیم آبکشاورزی
رضاشیرسوارنادرفیزیکعلوم
حسینصارمیاسماعیلگیاهپزشکیکشاورزی
جوادصالحیقنبرروانشناسی عمومیعلوم انسانی
جلالصباهوشنگزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
محمدصدرامحسنمعارف اسلامیعلوم انسانی
حمیدرضاصرافمحمدعلیمعارف اسلامیعلوم انسانی
حمید رضاصراف معیریمسعودگیاهپزشکیکشاورزی
محسنصرافیحسینفیزیکعلوم
لیلاصفاجلالترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
حسینصفریشعبانعلیفیزیکعلوم
لیلاصفرییحییکامپیوترفنی و مهندسی
سید محمدحسینصفوی میرمحلهسید قواممعارف اسلامیعلوم انسانی
فرهاد صمیمی نمینمحمد ناصرمعدنفنی و مهندسی
سارنگصیرفیانجلالعمرانفنی و مهندسی
حسنطاهرخانیمحمدعمرانفنی و مهندسی
اصغر طاهری قندعلی برقفنی و مهندسی
حمید رضاطاهری محمدرضا علوم دامیکشاورزی
مصطفیطاهریقندعلیبرقفنی و مهندسی
سید جمالطباطبائی رضائیابراهیمشیمیعلوم
حسنطغرانگارحسینحقوقعلوم انسانی
زهرهطغرانگارعطوفزیست شناسیعلوم
سیروسطوفان علی اکبربرقفنی و مهندسی
یوسفعلیعابدینیقیطاسعلیفیزیکعلوم
مجیدعباسیابراهیمنقشه برداریفنی و مهندسی
سعیدعباسیابراهیمعمرانفنی و مهندسی
نصرالهعباسیذکرالهزمین شناسیعلوم
داودعباسیصادقمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
رضاعزیزیکریم آبکشاورزی
حسینعساکرهعلیجغرافیاعلوم انسانی
فاطمهعسجدیموسیمهندسی موادفنی و مهندسی
محمد صادقعسکریاحمدخاکشناسیکشاورزی
امیر مرتضیعظیم زادهاصغرزمین شناسیعلوم
محمدرضاعظیمیاحمدزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
حسینعظیمیالتفاتعلیمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
پریساعلمداریهاشمخاکشناسیکشاورزی
مدیرگروهعلوم زراعیعلوم زراعیپژوهشکده
وحیدهعلی پورمحمدرضامدیریت بازرگانیعلوم انسانی
شاهپورعلیرضائیقاسمعلیبرقفنی و مهندسی
مختارعلینیارودسریمحمد شهیر به حنفیهشیمیعلوم
فاطمهعلیپناهیمحمدزبان انگلیسیعلوم انسانی
علیعمارلوچراغبیوتکنولوژیپژوهشکده
بابکعندلیبیقاسمزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
جمشیدعینالیحسینجغرافیاعلوم انسانی
امیدعینی گندمانیعلیارگیاهپزشکیکشاورزی
عباسغایب لوعوضبرقفنی و مهندسی
هاشمغریبلوعباسمکانیکفنی و مهندسی
جعفرغضنفریانعبدالهمکانیکفنی و مهندسی
امیدغفاری علی آبادامراللهنقشه برداریفنی و مهندسی
پرویزفتح الله پورعلی اصغرالهیات ـ تاریخ تمدن وملل اسلامعلوم انسانی
حسنفتح زادهالله ویردی فلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
مرتضیفتحیخلیلنقشه برداریفنی و مهندسی
یوسف فتحیرکابعلیمعارف اسلامیعلوم انسانی
رضافتوتباقرزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
علیفرتاشایمانقلیمکانیکفنی و مهندسی
بهمنفرجمندحسینشیمیعلوم
عبدا000فرجیشیرولیجغرافیاعلوم انسانی
فرهنگ فرخیغلامرضاعمرانفنی و مهندسی
محمدباقرفرشینه عدلموسیعلوم دامیکشاورزی
سید بهرام فریدیمیرزاآقاگیاهپزشکیکشاورزی
سعیدفضلیشکرا...برقپژوهشکده
محمدصادقفلاحتمحمدشفیعمعماریفنی و مهندسی
اسدالهفلاحیعلی اصغرفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
محمد ابراهیمفولادوندغلامرضافیزیکعلوم
علیرضافیروزفرعباسعمرانفنی و مهندسی
مهدیفیض اله پورحسینجغرافیاعلوم انسانی
محمدرضاقائمیرضاریاضیعلوم
علی اکبرقادیعزیزاللهمهندسی موادفنی و مهندسی
آقاعلیقاسم نیانعربعلیعلوم ورزشیعلوم انسانی
جلالقاسمیفرهادمکانیکفنی و مهندسی
فروزانقاسمیان رودسریفیض ا...زیست شناسیعلوم
نیرهقبادیشادعلیبرقفنی و مهندسی
حسامقدوسیحسین آبکشاورزی
بهنامقدیمیاصغرمکانیکفنی و مهندسی
یوسفقدیمیصمدزمین شناسیعلوم
معصومهقربانلوعقیلشیمیعلوم
حسنقره خانییحییعلوم ورزشیعلوم انسانی
حیدرقلی زادهجمشیدترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
مهدیقمری ادیانعباسعلیبرقفنی و مهندسی
سعید قنبریاحمدفیزیکعلوم
زهراقهرمانیکرمعلیتکنولوژی باغبانیکشاورزی
سید سعیدقوامیسید حسام الدینتربیت بدنیعلوم انسانی
سید مرسلقوامیحسیننقشه برداریفنی و مهندسی
احمدقیدیعباسترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
سید احمدلاجوردیسید رضامهندسی موادفنی و مهندسی
علیلکی روحانیغلام حیدرعمرانفنی و مهندسی
صالحمبینحسینبرقفنی و مهندسی
فریبامبینیاحمدزبان انگلیسیعلوم انسانی
غلامرضامجردیرمضانترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
مهدیمحبتیابراهیمزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
احسانمحجوبیمصطفیعلوم دامیکشاورزی
رسولمحرمینباتعلیمکانیکفنی و مهندسی
احسانمحسنی فردموسیزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
رامینمحمدخانیاسدا...فیزیکعلوم
زهرامحمدنیاقاسم علیمهندسی شیمیفنی و مهندسی
داودمحمدپور زنجانیقربانعلیکامپیوترفنی و مهندسی
محمد مصطفیمحمدیآیت الهمکانیکفنی و مهندسی
امیررضامحمدیغفارمعدنفنی و مهندسی
حسینمحمدیخلیلکامپیوترفنی و مهندسی
شهراممحمدیابوالفضلبرقفنی و مهندسی
الهاممحمدیرضازبان انگلیسیعلوم انسانی
جمالمحمدیرمضانکامپیوترفنی و مهندسی
احسانمحمدیعطاءا...نقشه برداریفنی و مهندسی
محمد حسینمحمدینصرتخاکشناسیکشاورزی
الهاممحمدی آچاچلوئیمحبوبزبان انگلیسیعلوم انسانی
فاطمهمحمدی مغانجوقیاسمعیلحقوقعلوم انسانی
قاسممحمدی کاشانیهدایتزیست شناسیعلوم
بهروزمحمدی یگانهخلیلجغرافیاعلوم انسانی
علیمحمدیان مصممعبدالصمدآمارعلوم
محمدمحمودیمصطفیفیزیکعلوم
علی محمودیعبدالطیففیزیکعلوم
میرعلی اصغرمختاریمیرکریمزمین شناسیعلوم
حسنمددیحمزه علیزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
نرگسمرادخانیمختارعلیاقتصادعلوم انسانی
داودمرادخانیعلیمهندسی موادفنی و مهندسی
جوادمرادلومحبعلیعمرانفنی و مهندسی
مسعودمرادیبیت الهروانشناسی عمومیعلوم انسانی
رسولمرادی جزفرخزبان انگلیسیعلوم انسانی
محمدمرادی قرخلوحمزه علیزیست شناسیعلوم
علیرضامرادی کشک آبادیغلامرضافیزیکعلوم
سید نجم الدین مرتضویسید سجادتکنولوژی باغبانیکشاورزی
علیمرصعییحییریاضیعلوم
ذکرالهمروتیعلیشاهروانشناسی عمومیعلوم انسانی
کامرانمروجعبدالحسینخاکشناسیکشاورزی
فرشادمریخ بیاتمحمد ابراهیمبرقفنی و مهندسی
ابوالفضلمشگینیرضاجغرافیاعلوم انسانی
محمدمصطفویابوالفضلبرقفنی و مهندسی
کاظم مظلومیعباسبرقفنی و مهندسی
پرویزمعارف وندحسین مرادعمرانفنی و مهندسی
علیرضامعرفتمحمدگیاهپزشکیکشاورزی
محسنمعصومیمسیبمعارف اسلامیعلوم انسانی
رضامعصومیمحرمعلیعلوم دامیکشاورزی
امیرمعصومیملک محمدفیزیکعلوم
مصطفیمعماریانمجیدعلوم دامیکشاورزی
مجیدمقدادیابراهیمکامپیوترفنی و مهندسی
جوادمقدماسمعیلمهندسی موادفنی و مهندسی
سعیدمقصودیمحمد هاشمریاضیعلوم
مهدی مقیمیعلی اکبرمعماریفنی و مهندسی
بهرامملکی زنجانیتقیزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
محمد علی ملکی سقایصدقعلیفیزیکعلوم
مهدیملکی کاکلربهمنمهندسی شیمیفنی و مهندسی
علیمنصوریمعرفتمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
قربانمهتابی شیرازمحمدعلی آبکشاورزی
امیدمهدیهاحمدمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
رضامهین روستایحییعمرانفنی و مهندسی
مرتضیموحدی فاضلحسنگیاهپزشکیکشاورزی
فاطمه ساداتموسویسیدحسینریاضیعلوم
امیرمومنی هزاوهمهدیزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
فرهادمیثاقیباقر آبکشاورزی
سید حسین میر موسویمیر منصورجغرافیاعلوم انسانی
حسن رضامیرزائیمحمد علیبرقفنی و مهندسی
فرض ا000میرزاپورقدرتریاضیعلوم
حمید رضامیرزایی الموتیغلامرضاعلوم دامیکشاورزی
مجیدمیرزایی عطاآبادیعیدی محمدزمین شناسیعلوم
علی میرمحمدیعوضعلیمکانیکفنی و مهندسی
علی میرکمالیمجیدبرقفنی و مهندسی
سعیدناصحی مقدماحمدمکانیکفنی و مهندسی
کیارشناصر اسدیاحمد رضاعمرانفنی و مهندسی
مجیدنامداریقربانعلیزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
قاسمنباتیان قشلاقکاظمزمین شناسیعلوم
محرمنبی لومحمدعلیعمرانفنی و مهندسی
حمیدنجاریعلی اکبرفیزیکعلوم
داریوشنجفیاکبرکامپیوترفنی و مهندسی
علینجفیمحمدفیزیکعلوم
سید محسننجفیانسید ابوالفضلریاضیعلوم
پروانهنخستین پناهیمحمدشیمیعلوم
علیرضانداف اسکوئیاله قلیمکانیکفنی و مهندسی
هدینصیرامجتبیشیمیعلوم
مهدینصیریتقیزبان انگلیسیعلوم انسانی
مجتبینصیری زرندیمحمدفیزیکعلوم
سعدالهنصیری قیداریابراهیمفیزیکعلوم
کاوهنظامی زادهمحسنبرقفنی و مهندسی
حسننظریمحمدحسابداریعلوم انسانی
امیرنعیمیقربانعلیترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
حمید رضانوروزیعباسعلوم ورزشیعلوم انسانی
سیاوشنوروزیعیسیشیمیعلوم
رضانوروزیانمحسنبرقفنی و مهندسی
نادرنوشیران زادهعلی اکبرشیمیعلوم
جعفرنیکبختیوسف آبکشاورزی
مولادادنیکبختمحمدفیزیکعلوم
اکبرنیکخواهمحمدعلوم دامیکشاورزی
محمد طاهرهرکی نژاد نلیوانعیسیعلوم دامیکشاورزی
رقیههمتینجفعلیگیاهپزشکیکشاورزی
مرتضیواحدپورغلامحسینشیمیعلوم
علیرضاواعظییوسفخاکشناسیکشاورزی
سیده فریده وجدانیسید عباسزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
حمید وزیریرضامعماریفنی و مهندسی
الههوطن خواهعباسزیست شناسیعلوم
مهنازوفادارعلیجانزیست شناسیعلوم
ابراهیمولی پورسوادزیست شناسیعلوم
قربانولیئیگلعلیزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
عبدالحسینپری زنگنهرضاعلوم محیط زیستعلوم
مهدیپناهیعباس آبکشاورزی
اسماعیلپورسعیدیمحمدحسینمکانیکفنی و مهندسی
رحمت الهپورعطانصرالهشیمیعلوم
مجیدپوریوسفاکبرزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
رضاپیرایشمحمدمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
علی اکبرپیرمحمدیعبدا...مکانیکفنی و مهندسی
عیسیپیریجمشیدجغرافیاعلوم انسانی
فریدهپیریمحمدقلیشیمیعلوم
مصطفیچرمیقربانعلیبرقفنی و مهندسی
اسماعیلچنگیزیعلیفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
بهروزژالهپرویززبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
محمودکاظمیغلامحسینروانشناسی عمومیعلوم انسانی
محمد باقرکاظمی بلگه شیرنباتعلیریاضیعلوم
محمدعلیکامیابیماشاءالهشیمیعلوم
اورنگکاوسیگل محمدگیاهپزشکیکشاورزی
سحرکاوندیاکبرفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
علیرضاکاکاوندفخرالدینروانشناسی عمومیعلوم انسانی
طیب کاکاوندفتح ا...فیزیکعلوم
فرهادکبیری اصفهانیعلیشیمیعلوم
مسعودکرباسیعلی آبکشاورزی
اسماعیلکرمی دهکردی عباسعلیترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
صادقکریم پولیعلی بابامعدنفنی و مهندسی
اکرمکریمی اصلخلیلعلوم ورزشیعلوم انسانی
علی بخشکسائیانعلی اکبرمعدنفنی و مهندسی
مریمکلامیهادیمعماریفنی و مهندسی
محسنکلانتریلطفعلیجغرافیاعلوم انسانی
کاوهکلانتریعلیمهندسی شیمیفنی و مهندسی
مهدیکمالیلسان اللهزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
طاهرهکمالی زادهابوالقاسمفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
خسروکمالی سروستانیکرامتالهیات ـ تاریخ تمدن وملل اسلامعلوم انسانی
داودکولیوندحسین علیگیاهپزشکیکشاورزی
حسینکوهستانیولی اللهزمین شناسیعلوم
رامینکیامهررسولنقشه برداریفنی و مهندسی
علیگرزیبایرامعلوم ورزشیعلوم انسانی
احمدگلچینحسنخاکشناسیکشاورزی
علیگنجلوعلی اکبرصنایع غذاییکشاورزی
مصطفی یارقلی اقبال علی برقفنی و مهندسی
محمدرضایافتیانمحمدشیمیعلوم
محسنیاوریاکبرمهندسی شیمیفنی و مهندسی
مهنازیزدانیبرات محمدزیست شناسیعلوم
عباسیزدانینعمتفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
محمودیزدانی امیریعبدالرسولجغرافیاعلوم انسانی
جعفریعقوبیصدقعلیترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
ملیحهیعقوبیعینعلیمهندسی شیمیفنی و مهندسی
محمد حسینیمانیحمیدفیزیکعلوم
لیلایوزباشیچنگیزعلوم ورزشیعلوم انسانی
امیریوسفلیشعبانمکانیکفنی و مهندسی
محمد رضا یوسفیعوضغلیمهندسی شیمیفنی و مهندسی
علیرضایوسفیمحمدزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
مجیدیوسفی افراشتهحبیبروانشناسی عمومیعلوم انسانی
طاهریوسفی امیرینبی الهمهندسی شیمیفنی و مهندسی