اگر مشخصات شما در لیست زیر موجود نمی‌باشد، نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام فرمایید. صفحه ثبت‌نام
و اگر مشخصات شما در لیست موجود می‌باشد اما نمی‌توانید وارد سامانه شوید به دلیل مشکل در نام‌کاربری و یا رمز عبور می‌باشد، لطفا برای حل مشکل با شماره تلفن 2615 تماس بگیرید.

نام نام خانوادگی نام پدر گروه دانشکده
علیآذرپیوندحسینکامپیوترفنی و مهندسی
مسعودآرین نژادشکرا...ریاضیعلوم
احمدآزادمحمدعلوم ورزشیعلوم انسانی
علیآقا محمدیمحمودآمارعلوم
حجت آقاجانی کلاشگرانرضاآمارعلوم
کیوانآقایی جوبنیغلامحسینزیست شناسیعلوم
سید حسام الدینآل یاسینسید فیاضزبان انگلیسیعلوم انسانی
مجتبیآیت الهیمحمدمکانیکفنی و مهندسی
حسینابراهیم نژاد خالجیریفریدونمهندسی موادفنی و مهندسی
محمدابراهیمیغلامرضازمین شناسیعلوم
لقمانابراهیمیعزیزروانشناسی عمومیعلوم انسانی
محدثهابراهیمی قیریجوادزیست شناسیعلوم
مسعود ابوالفضلیسید حمزههنرفنی و مهندسی
حسین اترک علیفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
محسناحدنژادیوسفجغرافیاعلوم انسانی
عباساحمدوندعلیمعارف اسلامیعلوم انسانی
منیژهاحمدیعلی اوسطجغرافیاعلوم انسانی
عیسیاحمدیعباسمکانیکفنی و مهندسی
ابراهیماحمدیافراسیابشیمیعلوم
پرویزاحمدیمحمودریاضیعلوم
جمال احمدی محرم علیعمرانفنی و مهندسی
اسداللهاحمدی خواهسیف اللهزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
جمیله اخیانیعظیمزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
مجیدادیب رحیمریاضیعلوم
حمیدارجمندفراسدا...شیمیعلوم
سید اصغرارجمندیسید ابراهیمعمرانفنی و مهندسی
نعمت ا000ارشدیحجت ا...شیمیعلوم
حسام الدین ارغندجمالمکانیکفنی و مهندسی
مسعودارغوانیعباستکنولوژی باغبانیکشاورزی
مهنازاستکیمحمودشیمیعلوم
نازیلااسعدیمحمدفیزیکعلوم
محرماسلامیمرتضیزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
داوداسلامیباقرحقوقعلوم انسانی
مرتضیاسلامیانمحمدرضابرقفنی و مهندسی
محمدعلیاسم خانیمطلبریاضیعلوم
علی اسکندری محمود گیاهپزشکیکشاورزی
وجیههاسکندریعلی محمدزیست شناسیعلوم
مرادپاشااسکندری نسبابراهیمعلوم دامیکشاورزی
پیاماشتریجلالعمرانفنی و مهندسی
محمدجعفراشکواریعبداللهالهیات ـ تاریخ تمدن وملل اسلامعلوم انسانی
اکبراصغری زمانیعلیجغرافیاعلوم انسانی
جابراعظمیحسینعلوم محیط زیستعلوم
میترااعلائیشاهرختکنولوژی باغبانیکشاورزی
حامدافشارنیایحیینقشه برداریفنی و مهندسی
محسنافشارچیرزاقکامپیوترفنی و مهندسی
داودافشاریاحمدمکانیکفنی و مهندسی
ربابافشاریشیراللهآمارعلوم
کامرانافصحیعبدالهزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
مهدی اقبالیعزیزعمرانفنی و مهندسی
طاهره الهیعلیروانشناسی عمومیعلوم انسانی
هادیامامیعلی اصغرآمارعلوم
مژگانامامیکریمریاضیعلوم
حمیدامانلومحمدعلیعلوم دامیکشاورزی
ستارهامانی فرعلیخاکشناسیکشاورزی
بهرامامانی چاکلیفتح ا000الهیات ـ تاریخ تمدن وملل اسلامعلوم انسانی
رضاامیدیاباذربرقفنی و مهندسی
علیامیریاسمعلیکامپیوترفنی و مهندسی
محسنامیریخسروروانشناسی عمومیعلوم انسانی
حبیب امیریعباسریاضیعلوم
محمداسماعیلامیریرحیمتکنولوژی باغبانیکشاورزی
حسناوجاقلوصفرعلی آبکشاورزی
ابوالقاسماوجاقلومسیح اللهمعارف اسلامیعلوم انسانی
ناصر الدیناوجاقیرجبمعارف اسلامیعلوم انسانی
منصوراوجاقیرجببرقفنی و مهندسی
جوادایزدیاراسماعیلزمین شناسیعلوم
محمدایمانی برندقاکبرمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
مهدیبابائییداللهعمرانفنی و مهندسی
محمدبابااکبری ساریعباسخاکشناسیکشاورزی
علیباباخانیعلی جانعمرانفنی و مهندسی
مهردادبابازادهابوالقاسمبرقفنی و مهندسی
محمدبادساررحمانترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
جلالبازرگاناسدالهعمرانفنی و مهندسی
مهدی بازرگان رمضان علی فیزیکعلوم
امیرباقریاصغربرقفنی و مهندسی
محمدباقریرحمانمعماریفنی و مهندسی
خدیجه باقریغفارزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
حسینبخشیاسدالهزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
طاهربرزگر ساربانقلیمهدیتکنولوژی باغبانیکشاورزی
حسنبرگزینمحمدمهندسی شیمیفنی و مهندسی
مهدیهبزرگیعسگربرقفنی و مهندسی
حسینبشارتی کلایهحاجیخاکشناسیکشاورزی
مجتبیبشردوستمهدیزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
سمیهبلباسیجلالفیزیکعلوم
عباسعلیبهاریمحمدرضابیوتکنولوژیپژوهشکده
حامدبهرامیموسیشیمیعلوم
بهرامبهرامیرمضانالهیات ـ تاریخ تمدن وملل اسلامعلوم انسانی
محبوبهبهروزیابوالفضلشیمیعلوم
حسینبوذریعلیزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
ماندانابی مکرغلامرضاعلوم و صنایع غذاییکشاورزی
حسینبیاترستمعمرانفنی و مهندسی
مرتضیبیاتبراتعلیکامپیوترفنی و مهندسی
مسعودبیاتعلیالهیات ـ تاریخ تمدن وملل اسلامعلوم انسانی
بهمنبیاتعزیزا...زمین شناسیعلوم
علیبیاتاسماعیلفیزیکعلوم
فرهادبیاتخلیلبرقفنی و مهندسی
سعید بیگدلی علی حقوقعلوم انسانی
محسنبیگدلیکمندعلیفیزیکعلوم
کیومرثبیگلرفرامرزمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
امیرحسینبیگی بندر آبادیحسنزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
اصغرتاج الدین اشکفتکیجعفرقلیکامپیوترفنی و مهندسی
حسین تبرته ای فراهانیعلی اکبرجغرافیاعلوم انسانی
سیده یلداترابیسید عبدالکریمبرقفنی و مهندسی
احسانتفکریاسمعیلعمرانفنی و مهندسی
سیده لیلاتقوی سنگدهیسیدحسینالهیات ـ تاریخ تمدن وملل اسلامعلوم انسانی
محمدتقیلوعلی اصغرمکانیکفنی و مهندسی
شادعلیتوحیدلومحمودعلیترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
محمدرضاتوحیدی فرحجت اللهمهندسی موادفنی و مهندسی
غلامحسینتوسلیعباسکامپیوترفنی و مهندسی
منیژهتوضیحیمحمدعلیشیمیعلوم
آزادهتوکلیماشاالهعمرانفنی و مهندسی
افشینتوکلی زانیانیمنوچهرزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
توحیدتیموری عربلوی یکان سلمانزبان انگلیسیعلوم انسانی
رضاتیموری فعالقربانعلیمکانیکفنی و مهندسی
محسنثانی خانیعلیتکنولوژی باغبانیکشاورزی
مریمثقفیعمرانحقوقعلوم انسانی
محسنجاهدقربانعلیفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
بیتا جاوید فخرمنوچهرزمین شناسیعلوم
سپیدهجباریمصطفیبرقفنی و مهندسی
فرهادجبارینصرالهزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
امیرجباری کهنه شهریبخشعلیاقتصادعلوم انسانی
ایوبجدیری پینهمحمد ابراهیمزبان انگلیسیعلوم انسانی
عباسجعفر زادهمحمدریاضیعلوم
علیجعفروندحمیدعمرانفنی و مهندسی
مصطفیجعفری حسین مدیریت بازرگانیعلوم انسانی
غلامحسنجعفریحبیبجغرافیاعلوم انسانی
وهبجعفریانجعفرزیست شناسیعلوم
سید مجید جعفریان امیریسید محمدریاضیعلوم
مسعودجلالیحسنجغرافیاعلوم انسانی
حمیدجلالیانرحیمجغرافیاعلوم انسانی
سعیدجلیل زادهفیروزبرقفنی و مهندسی
ابوالفضلجلیلوندعیوضبرقفنی و مهندسی
صادقجمالیعلینقشه برداریفنی و مهندسی
سید احمد جمالیسید محمدزبان انگلیسیعلوم انسانی
خلیلجمشیدیاصغرزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
اسلامجوادنیای ریکریحانعلینقشه برداریفنی و مهندسی
مهرانجوانمردبهرامعمرانفنی و مهندسی
مهریجوانیانعلی محمدآمارعلوم
غلامرضاجودکیمحمدنقشه برداریفنی و مهندسی
علیحاج ابوالفتحرضازمین شناسیعلوم
مهدیحریریجلالبرقفنی و مهندسی
احمدحسن آبادیحیدرعلیعلوم دامیکشاورزی
مهدی حسنیرمضانعلیریاضیعلوم
اکبرحسنیگنجعلیخاکشناسیکشاورزی
حسینعلیحسنیهاهادی آبکشاورزی
مرتضیحسین زادهصفدرفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
سیدرسولحسینیسید محسنمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
میروحیدحسینیهاشمفیزیکعلوم
مریمحسینیمحمودمهندسی شیمیفنی و مهندسی
سید مرتضیحسینیسید رضامعدنفنی و مهندسی
عباسحسینیمهدیهنرفنی و مهندسی
سید هادیحسینیسید رضابرقفنی و مهندسی
سید مجتبیحسینی الموسویحقوقعلوم انسانی
حسنحسینی منفردعلیشیمیعلوم
سیدمحمدحسینی پائین کولائیسید خلیلریاضیعلوم
عمرانحشمتیسلیمانزیست شناسیعلوم
سجادحق زاد کلیدبریفرهادکامپیوترفنی و مهندسی
سیمینحق نظرینصرت الهعلوم و صنایع غذاییکشاورزی
علیحق نظریعنایت ا...زراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
حسینحمدییداللهحقوقعلوم انسانی
مجیدحمزویحسنفیزیکعلوم
مجیدحیدر پور Hosseinریاضیعلوم
مجیدحیدرینعمت الهمهندسی صنایعفنی و مهندسی
حسن حیدریخلیلجغرافیاعلوم انسانی
محمد تقیحیدریقنبرجغرافیاعلوم انسانی
سیامکخادمیمحمدفیزیکعلوم
امیدخادم‌نوعاسماعیلآمارعلوم
محمدخالقی مقدمیحییروانشناسی عمومیعلوم انسانی
رامین خامدی حسنعلیمکانیکفنی و مهندسی
علیرضاخان تیموریداودکامپیوترفنی و مهندسی
علیرضاخاوندی خیاویعلیعمرانفنی و مهندسی
مهدیخدابندهخلیلبرقفنی و مهندسی
نغمهخرازیاناصغرهنرفنی و مهندسی
یونسخسرویغلامحسینعلوم محیط زیستعلوم
ربابخسروی سقزچیهوشنگزبان انگلیسیعلوم انسانی
هادیخطیب زادهمحمدرضاریاضیعلوم
خسروخلیفهحسینزیست شناسیعلوم
فرهاد خوئینی صفرعلی فیزیکعلوم
احسانخواصیمرتضیمکانیکفنی و مهندسی
مریمخوشدل روحانیحسینفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
رضاخوشرفتارمحمدولیجغرافیاعلوم انسانی
عزیزاللهخیریحمیدتکنولوژی باغبانیکشاورزی
نداداداشی قره بلاغمحمودفیزیکعلوم
محمدحسینداودوندیحسنزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
جمال داودیرسولفیزیکعلوم
محسندربانیعزیزریاضیعلوم
داوردرخشاناحمدمکانیکفنی و مهندسی
احمددرودیسلطانعلیفیزیکعلوم
امیر حسیندرونهعلیفیزیکعلوم
محموددرگاهیباقرزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
محمدتقیدستجردیعلیریاضیعلوم
ناصردلالیسیفعلیشیمیعلوم
محمد امیردلاورحسنخاکشناسیکشاورزی
پروانه دلفانی ارکسی صادق هنرفنی و مهندسی
مرضیهدهقان شاسلطنهاحمدزیست شناسیعلوم
رامیندوست محمدیمحمد باقرمعدنفنی و مهندسی
امیردوستگانیداودمهندسی شیمیفنی و مهندسی
رضادوستیصفرعلینقشه برداریفنی و مهندسی
لطفعلیدولتیعباسعلیگیاهپزشکیکشاورزی
مصطفیدین محمدیشاهعلیاقتصادعلوم انسانی
فرزانهذوالحسنیاسدالهفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
کوهزادرئیس پورجانمحمدجغرافیاعلوم انسانی
مهدیراستگوعباسعلیعلوم دامیکشاورزی
جوادربانیمحمدزمین شناسیعلوم
حسینربی انگورانیاصغرعلوم زراعیپژوهشکده
ولیربیعیعربعلیتکنولوژی باغبانیکشاورزی
عباس ربیعیعلیرضابرقفنی و مهندسی
فاطمهرجاییمحمدحسنعلوم محیط زیستعلوم
علی رحمان پور زنجانی فریدون معماریفنی و مهندسی
حمیدرحمانیزیداللهعمرانفنی و مهندسی
مریمرحمانیمحمدمعارف اسلامیعلوم انسانی
امیدرحمانیمحسنمکانیکفنی و مهندسی
سعیدرحمانیزیدالهکامپیوترفنی و مهندسی
احمدرحمانیوجیه ا...علوم ورزشیعلوم انسانی
حسن رحمانینوروز علی گیاهپزشکیکشاورزی
سهرابرحمانی آغکندمحمدشیمیعلوم
مرضیهرحمتحسنفیزیکعلوم
ابراهیمرحیم پورعلی اشرفبرقفنی و مهندسی
امیر مسعودرحیمیکریمعمرانفنی و مهندسی
بهنامرستمیمحمود علیعلوم دامیکشاورزی
رضارسولیفتحعلیفیزیکعلوم
محمود رسولی حسینعلی معارف اسلامیعلوم انسانی
عباسرسولیرضاآمارعلوم
محمد حسینرسولی فردمحمودشیمیعلوم
وحیدرشتچیجلالبرقفنی و مهندسی
امیررضائیابوالفضلریاضیعلوم
داودرضائینظرعلیمعماریفنی و مهندسی
روح ا...رضائیفرخترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
محمد علی رضوانیعلی رضاشیمیعلوم
فرهنگ رضوی یاریجان علیاامیراقاتکنولوژی باغبانیکشاورزی
سعید رعیتیحیدرعلیشیمیعلوم
محمودرفائی بوکتخلیلبرقفنی و مهندسی
آرش رفاهینجفقلیمعدنفنی و مهندسی
علیرفیعیگلعلیمعدنفنی و مهندسی
علیرمضانیعزت اللهشیمیعلوم
شهریور روستائیبهرامجغرافیاعلوم انسانی
داودزحمتکشعلیعلوم دامیکشاورزی
آیت الهزرمحمدیظهرابالهیات ـ تاریخ تمدن وملل اسلامعلوم انسانی
سهیلا زرین قلمی اصغر علوم و صنایع غذاییکشاورزی
حبیب الهزلف خانیحسینبرقفنی و مهندسی
عباسعلیزمانیعلی اکبرعلوم محیط زیستعلوم
محسنزندیعبدالرضاعلوم و صنایع غذاییکشاورزی
محمد باقرزندی باغچه مریممحمودعلوم دامیکشاورزی
افشینزهدیاسدالهزمین شناسیعلوم
موسیساعی جمال آبادیاژدرنقشه برداریفنی و مهندسی
تکتمسالاریمسعودمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
آسیهسامهفتاحمعماریفنی و مهندسی
مهردادسبحانی جهانیحسینخاکشناسیکشاورزی
علیسرابچیکریمخاکشناسیکشاورزی
فریبا سعادتی حمداله شیمیعلوم
ایرجسعیدپناهمحمدعمرانفنی و مهندسی
مهردادسلطانیحشمت ا...معماریفنی و مهندسی
وحیدسلمانی زاویهرحمت الهبیوتکنولوژیپژوهشکده
علی سلیمانیحیدر قلیتکنولوژی باغبانیکشاورزی
هادیسلیمانی ابهرینبی الهمعارف اسلامیعلوم انسانی
داریوشسلیمیپنجعلیکامپیوترفنی و مهندسی
امیرسلیمیامامعلیمعدنفنی و مهندسی
رحیمهسپهریاسماعیلعلوم دامیکشاورزی
ناصرسپهری جوانمعرفتفیزیکعلوم
علیسیاحجلیلعلوم ورزشیعلوم انسانی
میرسعیدسیددراجیمیرحبیبشیمیعلوم
جبارسیف پناهی شعبانیمحمد صالحعلوم ورزشیعلوم انسانی
غایب لوسیماعوضمهندسی صنایعفنی و مهندسی
محمدشادمان خسروشیمیعلوم
مریمشاطریانمجیدشیمیعلوم
ساراشاه محمدیانمنوچهرهنرفنی و مهندسی
مجیدشاهمرادییدا...علوم دامیکشاورزی
حسنشایانی جمنجفعلیشیمیعلوم
علیرضاشایسته فردرضابرقفنی و مهندسی
رهامشرفمحمدعلیفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
علیرضاشریفیمحمدعلیبرقفنی و مهندسی
سید محمدشعاعیسید ابی عبدالهعمرانفنی و مهندسی
ناصرشفقتیانرحیممکانیکفنی و مهندسی
علی شمسسلام اللهترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
ابراهیمشمسائی گلسفیدیعبدالحسینترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
ایمانشهابی قهفرخیسیاوشعلوم و صنایع غذاییکشاورزی
هاشمشهروس وندحسینقلیشیمیعلوم
فاطمهشهریاریحسینگیاهپزشکیکشاورزی
محمدحسینشهیرغلامرضاعلوم دامیکشاورزی
فریدشکاریفرخزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
علی شکریمیکائیلریاضیعلوم
سیده اکرمشیردلسیدعلیزیست شناسیعلوم
عظیمشیردلیابراهیم آبکشاورزی
رضاشیرسوارنادرفیزیکعلوم
حسینصارمیاسماعیلگیاهپزشکیکشاورزی
جوادصالحیقنبرروانشناسی عمومیعلوم انسانی
جلالصباهوشنگزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
محمدصدرامحسنمعارف اسلامیعلوم انسانی
حمیدرضاصرافمحمدعلیمعارف اسلامیعلوم انسانی
حمید رضاصراف معیریمسعودگیاهپزشکیکشاورزی
محسنصرافیحسینفیزیکعلوم
لیلاصفاجلالترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
لیلاصفرییحییکامپیوترفنی و مهندسی
حسینصفریشعبانعلیفیزیکعلوم
سید محمدحسینصفوی میرمحلهسید قواممعارف اسلامیعلوم انسانی
فرهاد صمیمی نمینمحمد ناصرمعدنفنی و مهندسی
سارنگصیرفیانجلالعمرانفنی و مهندسی
حسنطاهرخانیمحمدعمرانفنی و مهندسی
حمید رضاطاهری محمدرضا علوم دامیکشاورزی
مصطفیطاهریقندعلیبرقفنی و مهندسی
اصغر طاهری قندعلی برقفنی و مهندسی
سید جمالطباطبائی رضائیابراهیمشیمیعلوم
حسنطغرانگارحسینحقوقعلوم انسانی
زهرهطغرانگارعطوفزیست شناسیعلوم
حسینطهماسبی مقدمسیف‌الهجغرافیاعلوم انسانی
سیروسطوفان علی اکبربرقفنی و مهندسی
یوسفعلیعابدینیقیطاسعلیفیزیکعلوم
امیدعباس زادهمحمدکامپیوترفنی و مهندسی
نصرالهعباسیذکرالهزمین شناسیعلوم
سعیدعباسیابراهیمعمرانفنی و مهندسی
داودعباسیصادقمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
مجیدعباسیابراهیمنقشه برداریفنی و مهندسی
اباذرعرب عامریالله قلیبرقفنی و مهندسی
رضاعزیزیکریم آبکشاورزی
حسینعساکرهعلیجغرافیاعلوم انسانی
فاطمهعسجدیموسیمهندسی موادفنی و مهندسی
محمد صادقعسکریاحمدخاکشناسیکشاورزی
امیر مرتضیعظیم زادهاصغرزمین شناسیعلوم
محمدرضاعظیمیاحمدزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
حسینعظیمیالتفاتعلیمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
پریساعلمداریهاشمخاکشناسیکشاورزی
مدیرگروهعلوم زراعیعلوم زراعیپژوهشکده
علیرضاعلی محمدیخلیلعمرانفنی و مهندسی
وحیدهعلی پورمحمدرضامدیریت بازرگانیعلوم انسانی
شاهپورعلیرضائیقاسمعلیبرقفنی و مهندسی
جابرعلیزاده گورادلنادرروانشناسی عمومیعلوم انسانی
مختارعلینیارودسریمحمد شهیر به حنفیهشیمیعلوم
فاطمهعلیپناهیمحمدزبان انگلیسیعلوم انسانی
سید مانیعمادی پرمکوهیSeyed Yaghoubهنرفنی و مهندسی
علیعمارلوچراغبیوتکنولوژیپژوهشکده
بابکعندلیبیقاسمزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
جمشیدعینالیحسینجغرافیاعلوم انسانی
امیدعینی گندمانیعلیارگیاهپزشکیکشاورزی
عباسغایب لوعوضبرقفنی و مهندسی
هاشمغریبلوعباسمکانیکفنی و مهندسی
جعفرغضنفریانعبدالهمکانیکفنی و مهندسی
امیدغفاری علی آبادامراللهنقشه برداریفنی و مهندسی
پرویزفتح الله پورعلی اصغرالهیات ـ تاریخ تمدن وملل اسلامعلوم انسانی
حسنفتح زادهالله ویردی فلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
مرتضیفتحیخلیلنقشه برداریفنی و مهندسی
یوسف فتحیرکابعلیمعارف اسلامیعلوم انسانی
رضافتوتباقرزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
علیفرتاشایمانقلیمکانیکفنی و مهندسی
بهمنفرجمندحسینشیمیعلوم
عبداللهفرجیشیرولیجغرافیاعلوم انسانی
فرهنگ فرخیغلامرضاعمرانفنی و مهندسی
محمدباقرفرشینه عدلموسیعلوم دامیکشاورزی
رویافرهادیاصغرگیاهپزشکیکشاورزی
سید بهرام فریدیمیرزاآقاگیاهپزشکیکشاورزی
سعیدفضلیشکرا...برقپژوهشکده
محمدصادقفلاحتمحمدشفیعمعماریفنی و مهندسی
احمدفلاحیعیسیعلوم ورزشیعلوم انسانی
اسدالهفلاحیعلی اصغرفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
محمد ابراهیمفولادوندغلامرضافیزیکعلوم
علیرضافیروزفرعباسعمرانفنی و مهندسی
مهدیفیض اله پورحسینجغرافیاعلوم انسانی
محمدرضاقائمیرضاریاضیعلوم
علی اکبرقادیعزیزاللهمهندسی موادفنی و مهندسی
فاطمهقاسم زاده گِوَریابوالقاسممدیریت بازرگانیعلوم انسانی
آقاعلیقاسم نیانعربعلیعلوم ورزشیعلوم انسانی
جلالقاسمیفرهادمکانیکفنی و مهندسی
فروزانقاسمیان رودسریفیض ا...زیست شناسیعلوم
نیرهقبادیشادعلیبرقفنی و مهندسی
حسامقدوسیحسین آبکشاورزی
یوسفقدیمیصمدزمین شناسیعلوم
بهنامقدیمیاصغرمکانیکفنی و مهندسی
معصومهقربانلوعقیلشیمیعلوم
حسنقره خانییحییعلوم ورزشیعلوم انسانی
حیدرقلی زادهجمشیدترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
مهدیقمری ادیانعباسعلیبرقفنی و مهندسی
سعید قنبریاحمدفیزیکعلوم
زهراقهرمانیکرمعلیتکنولوژی باغبانیکشاورزی
سید مرسلقوامیحسیننقشه برداریفنی و مهندسی
سید سعیدقوامیسید حسام الدینتربیت بدنیعلوم انسانی
احمدقیدیعباسترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
سید احمدلاجوردیسید رضامهندسی موادفنی و مهندسی
علیلکی روحانیغلام حیدرعمرانفنی و مهندسی
صالحمبینحسینبرقفنی و مهندسی
فریبامبینیاحمدزبان انگلیسیعلوم انسانی
غلامرضامجردیرمضانترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
مهدیمحبتیابراهیمزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
احسانمحجوبیمصطفیعلوم دامیکشاورزی
رسولمحرمینباتعلیمکانیکفنی و مهندسی
احسانمحسنی فردموسیزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
رامینمحمدخانیاسدا...فیزیکعلوم
زهرامحمدنیاقاسم علیمهندسی شیمیفنی و مهندسی
داودمحمدپور زنجانیقربانعلیکامپیوترفنی و مهندسی
احسانمحمدیعطاءا...نقشه برداریفنی و مهندسی
محمد حسینمحمدینصرتخاکشناسیکشاورزی
امیررضامحمدیغفارمعدنفنی و مهندسی
محمد مصطفیمحمدیآیت الهمکانیکفنی و مهندسی
باقرمحمدیحسنقلیشیمیعلوم
حسینمحمدیخلیلکامپیوترفنی و مهندسی
شهراممحمدیابوالفضلبرقفنی و مهندسی
جمالمحمدیرمضانکامپیوترفنی و مهندسی
الهاممحمدیرضازبان انگلیسیعلوم انسانی
الهاممحمدی آچاچلوئیمحبوبزبان انگلیسیعلوم انسانی
فاطمهمحمدی مغانجوقیاسمعیلحقوقعلوم انسانی
قاسممحمدی کاشانیهدایتزیست شناسیعلوم
بهروزمحمدی یگانهخلیلجغرافیاعلوم انسانی
علیمحمدیان مصممعبدالصمدآمارعلوم
علی محمودیعبدالطیففیزیکعلوم
محمدمحمودیمصطفیفیزیکعلوم
میرعلی اصغرمختاریمیرکریمزمین شناسیعلوم
حسنمددیحمزه علیزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
بیوتکنولوژیمدیرگروه(دکتر خلیفه)بیوتکنولوژیپژوهشکده
نرگسمرادخانیمختارعلیاقتصادعلوم انسانی
داودمرادخانیعلیمهندسی موادفنی و مهندسی
جوادمرادلومحبعلیعمرانفنی و مهندسی
مسعودمرادیبیت الهروانشناسی عمومیعلوم انسانی
رسولمرادی جزفرخزبان انگلیسیعلوم انسانی
محمدمرادی قرخلوحمزه علیزیست شناسیعلوم
علیرضامرادی کشک آبادیغلامرضافیزیکعلوم
سید نجم الدین مرتضویسید سجادتکنولوژی باغبانیکشاورزی
علیمرصعییحییریاضیعلوم
ذکرالهمروتیعلیشاهروانشناسی عمومیعلوم انسانی
کامرانمروجعبدالحسینخاکشناسیکشاورزی
فرشادمریخ بیاتمحمد ابراهیمبرقفنی و مهندسی
ابوالفضلمشگینیرضاجغرافیاعلوم انسانی
محمدمصطفویابوالفضلبرقفنی و مهندسی
کاظم مظلومیعباسبرقفنی و مهندسی
پرویزمعارف وندحسین مرادعمرانفنی و مهندسی
علیرضامعرفتمحمدگیاهپزشکیکشاورزی
محسنمعصومیمسیبمعارف اسلامیعلوم انسانی
رضامعصومیمحرمعلیعلوم دامیکشاورزی
امیرمعصومیملک محمدفیزیکعلوم
علیرضامعظمیمحمدرضاعمرانفنی و مهندسی
مصطفیمعماریانمجیدعلوم دامیکشاورزی
بهزادمعینکریمعمرانفنی و مهندسی
مرتضیمعینییوسفعلیعمرانفنی و مهندسی
مجیدمقدادیابراهیمکامپیوترفنی و مهندسی
جوادمقدماسمعیلمهندسی موادفنی و مهندسی
سعیدمقصودیمحمد هاشمریاضیعلوم
مهدی مقیمیعلی اکبرمعماریفنی و مهندسی
بهرامملکی زنجانیتقیزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
محمد علی ملکی سقایصدقعلیفیزیکعلوم
مهدیملکی کاکلربهمنمهندسی شیمیفنی و مهندسی
علیمنصوریمعرفتمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
قربانمهتابی شیرازمحمدعلی آبکشاورزی
امیدمهدیهاحمدمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
رضامهین روستایحییعمرانفنی و مهندسی
مرتضیموحدی فاضلحسنگیاهپزشکیکشاورزی
فاطمه ساداتموسویسیدحسینریاضیعلوم
امیرمومنی هزاوهمهدیزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
فرهادمیثاقیباقر آبکشاورزی
سید حسین میر موسویمیر منصورجغرافیاعلوم انسانی
حسن رضامیرزائیمحمد علیبرقفنی و مهندسی
فرض ا000میرزاپورقدرتریاضیعلوم
حمید رضامیرزایی الموتیغلامرضاعلوم دامیکشاورزی
مجیدمیرزایی عطاآبادیعیدی محمدزمین شناسیعلوم
علی میرمحمدیعوضعلیمکانیکفنی و مهندسی
علی میرکمالیمجیدبرقفنی و مهندسی
سعیدناصحی مقدماحمدمکانیکفنی و مهندسی
کیارشناصر اسدیاحمد رضاعمرانفنی و مهندسی
مجیدنامداریقربانعلیزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
قاسمنباتیان قشلاقکاظمزمین شناسیعلوم
محرمنبی لومحمدعلیعمرانفنی و مهندسی
حمیدنجاریعلی اکبرفیزیکعلوم
علینجفیمحمدفیزیکعلوم
داریوشنجفیاکبرکامپیوترفنی و مهندسی
سید محسننجفیانسید ابوالفضلریاضیعلوم
پروانهنخستین پناهیمحمدشیمیعلوم
علیرضانداف اسکوئیاله قلیمکانیکفنی و مهندسی
هدینصیرامجتبیشیمیعلوم
مهدینصیریتقیزبان انگلیسیعلوم انسانی
مجتبینصیری زرندیمحمدفیزیکعلوم
سعدالهنصیری قیداریابراهیمفیزیکعلوم
کاوهنظامی زادهمحسنبرقفنی و مهندسی
حسننظریمحمدمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
امیرنعیمیقربانعلیترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
حمید رضانوروزیعباسعلوم ورزشیعلوم انسانی
سیاوشنوروزیعیسیشیمیعلوم
رضانوروزیانمحسنبرقفنی و مهندسی
نادرنوشیران زادهعلی اکبرشیمیعلوم
فاطمهنکوناماحمدتکنولوژی باغبانیکشاورزی
وحیدنیک بینمسرورمعدنفنی و مهندسی
مولادادنیکبختمحمدفیزیکعلوم
جعفرنیکبختیوسف آبکشاورزی
اکبرنیکخواهمحمدعلوم دامیکشاورزی
محمد طاهرهرکی نژاد نلیوانعیسیعلوم دامیکشاورزی
رقیههمتینجفعلیگیاهپزشکیکشاورزی
مرتضیواحدپورغلامحسینشیمیعلوم
علیرضاواعظییوسفخاکشناسیکشاورزی
سیده فریده وجدانیسید عباسزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
حمید وزیریرضامعماریفنی و مهندسی
الههوطن خواهعباسزیست شناسیعلوم
مهنازوفادارعلیجانزیست شناسیعلوم
ابراهیمولی پورسوادزیست شناسیعلوم
قربانولیئیگلعلیزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
عبدالحسینپری زنگنهرضاعلوم محیط زیستعلوم
مهدیپناهیعباس آبکشاورزی
اسماعیلپورسعیدیمحمدحسینمکانیکفنی و مهندسی
رحمت الهپورعطانصرالهشیمیعلوم
مجیدپوریوسفاکبرزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
رییسپژوهشکدهفتحعلیعلوم زراعیپژوهشکده
رضاپیرایشمحمدمدیریت بازرگانیعلوم انسانی
علی اکبرپیرمحمدیعبدا...مکانیکفنی و مهندسی
عیسیپیریجمشیدجغرافیاعلوم انسانی
فریدهپیریمحمدقلیشیمیعلوم
اباذرچراغیعزیزروانشناسی عمومیعلوم انسانی
مهدیچراغیدوستعلیجغرافیاعلوم انسانی
مصطفیچرمیقربانعلیبرقفنی و مهندسی
اسماعیلچنگیزیعلیفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
بهروزژالهپرویززبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
محمودکاظمیغلامحسینروانشناسی عمومیعلوم انسانی
محمد باقرکاظمی بلگه شیرنباتعلیریاضیعلوم
محمدعلیکامیابیماشاءالهشیمیعلوم
اورنگکاوسیگل محمدگیاهپزشکیکشاورزی
سحرکاوندیاکبرفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
طیب کاکاوندفتح ا...فیزیکعلوم
علیرضاکاکاوندفخرالدینروانشناسی عمومیعلوم انسانی
فرهادکبیری اصفهانیعلیشیمیعلوم
مسعودکرباسیعلی آبکشاورزی
اسماعیلکرمی دهکردی عباسعلیترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
صادقکریم پولیعلی بابامعدنفنی و مهندسی
اکرمکریمی اصلخلیلعلوم ورزشیعلوم انسانی
علی بخشکسائیانعلی اکبرمعدنفنی و مهندسی
مریمکلامیهادیمعماریفنی و مهندسی
کاوهکلانتریعلیمهندسی شیمیفنی و مهندسی
محسنکلانتریلطفعلیجغرافیاعلوم انسانی
مهدیکمالیلسان اللهزبان ادبیات فارسیعلوم انسانی
طاهرهکمالی زادهابوالقاسمفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
خسروکمالی سروستانیکرامتالهیات ـ تاریخ تمدن وملل اسلامعلوم انسانی
داودکولیوندحسین علیگیاهپزشکیکشاورزی
حسینکوهستانیولی اللهزمین شناسیعلوم
رامینکیامهررسولنقشه برداریفنی و مهندسی
علیگرزیبایرامعلوم ورزشیعلوم انسانی
احمدگلچینحسنخاکشناسیکشاورزی
علیگنجلوعلی اکبرعلوم و صنایع غذاییکشاورزی
مصطفی یارقلی اقبال علی برقفنی و مهندسی
مجیدیاریان کوپائیرضافلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
محمدرضایافتیانمحمدشیمیعلوم
محسنیاوریاکبرمهندسی شیمیفنی و مهندسی
عباسیزدانینعمتفلسفه و حکمت اسلامیعلوم انسانی
مهنازیزدانیبرات محمدزیست شناسیعلوم
محمودیزدانی امیریعبدالرسولجغرافیاعلوم انسانی
جعفریعقوبیصدقعلیترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی
ملیحهیعقوبیعینعلیمهندسی شیمیفنی و مهندسی
محمد حسینیمانیحمیدفیزیکعلوم
پریسایمانیجعفرمعماریفنی و مهندسی
لیلایوزباشیچنگیزعلوم ورزشیعلوم انسانی
امیریوسفلیشعبانمهندسی صنایعفنی و مهندسی
علیرضایوسفیمحمدزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی
محمد رضا یوسفیعوضغلیمهندسی شیمیفنی و مهندسی
مجیدیوسفی افراشتهحبیبروانشناسی عمومیعلوم انسانی
طاهریوسفی امیرینبی الهمهندسی شیمیفنی و مهندسی