نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳۶ مورد.

استنادات اسکوپوس

 
عملیاتردیفعضو هیات علمیگروهدانشکدهمرتبه علمیH Index with self-citationsH Index withour self-citationsرتبه (با خودارجاعی)رتبه (بدون خودارجاعی)تعداد مقالهتعداد استنادتعداد مقالاتی که استناد داده‌اندآخرین بروزرسانیآدرس مرجع
1علی رمضانیشیمیعلوماستاد442211389640208 ماه قبلجزئیات
2حسن حسینی منفردشیمیعلوماستاد262122111200908 ماه قبلجزئیات
3محمدرضا یافتیانشیمیعلوماستاد211743116129608 ماه قبلجزئیات
4عباس ربیعیبرقفنی و مهندسیدانشیار18177449106308 ماه قبلجزئیات
5نادر نوشیران زادهشیمیعلوماستادیار1916565989408 ماه قبلجزئیات
6محمد حسین رسولی فردشیمیعلومدانشیار18166558157708 ماه قبلجزئیات
7سید جمال طباطبائی رضائیشیمیعلوماستادیار1714893978008 ماه قبلجزئیات
8ابراهیم احمدیشیمیعلومدانشیار1514987080508 ماه قبلجزئیات
9محمدعلی کامیابیشیمیعلومدانشیار151411104175308 ماه قبلجزئیات
10احمد گلچینخاکشناسیکشاورزیاستاد141413733181908 ماه قبلجزئیات
11صالح مبینبرقفنی و مهندسیدانشیار251331173127308 ماه قبلجزئیات
12محمد محمودیفیزیکعلوماستاد151312127766108 ماه قبلجزئیات
13رضا نوروزیانبرقفنی و مهندسیاستاد141314136854308 ماه قبلجزئیات
14داود مرادخانیمهندسی موادفنی و مهندسیدانشیار141315145050908 ماه قبلجزئیات
15عباسعلی زمانیعلوم محیط زیستعلومدانشیار131216165450108 ماه قبلجزئیات
16میرسعید سیددراجیشیمیعلومدانشیار121217153671808 ماه قبلجزئیات
17امید رحمانیمکانیکفنی و مهندسیدانشیار151110185177808 ماه قبلجزئیات
18علی شکریریاضیعلوماستادیار111118171594808 ماه قبلجزئیات
19ناصر دلالیشیمیعلوماستاد111019194665408 ماه قبلجزئیات
20سعید جلیل زادهبرقفنی و مهندسیدانشیار111020206150308 ماه قبلجزئیات