نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۲ مورد.

استنادات اسکوپوس

 
عملیاتردیفعضو هیات علمیگروهدانشکدهمرتبه علمیH Indexتعداد مقالهتعداد استنادتعداد مقالاتی که استناد داده‌اندآخرین بروزرسانیآدرس مرجع
1علی رمضانیشیمیعلوماستاد413435500140218 روز قبلجزئیات
2حسن حسینی منفردشیمیعلوماستاد241061671111618 روز قبلجزئیات
3محمدرضا یافتیانشیمیعلوماستاد2195110673518 روز قبلجزئیات
4نادر نوشیران زادهشیمیعلوماستادیار175578134218 روز قبلجزئیات
5عباس ربیعیبرقفنی و مهندسیاستادیار163868651818 روز قبلجزئیات
6ابراهیم احمدیشیمیعلومدانشیار146969039918 روز قبلجزئیات
7محمدعلی کامیابیشیمیعلومدانشیار143966360018 روز قبلجزئیات
8سید جمال طباطبائی رضائیشیمیعلوماستادیار143255644118 روز قبلجزئیات
9صالح مبینبرقفنی و مهندسیاستادیار145048820218 روز قبلجزئیات
10احمد گلچینخاکشناسیکشاورزیاستاد13311491119118 روز قبلجزئیات
11محمد حسین رسولی فردشیمیعلومدانشیار13531220110318 روز قبلجزئیات
12محمد محمودیفیزیکعلوماستاد137657134618 روز قبلجزئیات
13امید رحمانیمکانیکفنی و مهندسیدانشیار134549230618 روز قبلجزئیات
14داود مرادخانیمهندسی موادفنی و مهندسیدانشیار124743631618 روز قبلجزئیات
15رضا نوروزیانبرقفنی و مهندسیدانشیار126341738118 روز قبلجزئیات
16علی شکریریاضیعلوماستادیار111481357118 روز قبلجزئیات
17ناصر دلالیشیمیعلوماستاد114455436418 روز قبلجزئیات
18میرسعید سیددراجیشیمیعلوماستادیار112953151818 روز قبلجزئیات
19سعید جلیل زادهبرقفنی و مهندسیدانشیار116143935818 روز قبلجزئیات
20عباسعلی زمانیعلوم محیط زیستعلوماستادیار112543138118 روز قبلجزئیات