نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳۶ مورد.

استنادات اسکوپوس

 
عملیاتردیفعضو هیات علمیگروهدانشکدهمرتبه علمیH Index with self-citationsH Index withour self-citationsرتبه (با خودارجاعی)رتبه (بدون خودارجاعی)تعداد مقالهتعداد استنادتعداد مقالاتی که استناد داده‌اندآخرین بروزرسانیآدرس مرجع
1علی رمضانیشیمیعلوماستاد442211389640202 ماه قبلجزئیات
2حسن حسینی منفردشیمیعلوماستاد262122111200902 ماه قبلجزئیات
3محمدرضا یافتیانشیمیعلوماستاد211743116129602 ماه قبلجزئیات
4عباس ربیعیبرقفنی و مهندسیدانشیار18177449106302 ماه قبلجزئیات
5نادر نوشیران زادهشیمیعلوماستادیار1916565989402 ماه قبلجزئیات
6محمد حسین رسولی فردشیمیعلومدانشیار18166558157702 ماه قبلجزئیات
7سید جمال طباطبائی رضائیشیمیعلوماستادیار1714893978002 ماه قبلجزئیات
8ابراهیم احمدیشیمیعلومدانشیار1514987080502 ماه قبلجزئیات
9محمدعلی کامیابیشیمیعلومدانشیار151411104175302 ماه قبلجزئیات
10احمد گلچینخاکشناسیکشاورزیاستاد141413733181902 ماه قبلجزئیات
11صالح مبینبرقفنی و مهندسیاستادیار251331173127302 ماه قبلجزئیات
12محمد محمودیفیزیکعلوماستاد151312127766102 ماه قبلجزئیات
13رضا نوروزیانبرقفنی و مهندسیاستاد141314136854302 ماه قبلجزئیات
14داود مرادخانیمهندسی موادفنی و مهندسیدانشیار141315145050902 ماه قبلجزئیات
15عباسعلی زمانیعلوم محیط زیستعلومدانشیار131216165450102 ماه قبلجزئیات
16میرسعید سیددراجیشیمیعلومدانشیار121217153671802 ماه قبلجزئیات
17امید رحمانیمکانیکفنی و مهندسیدانشیار151110185177802 ماه قبلجزئیات
18علی شکریریاضیعلوماستادیار111118171594802 ماه قبلجزئیات
19ناصر دلالیشیمیعلوماستاد111019194665402 ماه قبلجزئیات
20سعید جلیل زادهبرقفنی و مهندسیدانشیار111020206150302 ماه قبلجزئیات