نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳۶ مورد.

استنادات اسکوپوس

 
عملیاتردیفعضو هیات علمیگروهدانشکدهمرتبه علمیH Index with self-citationsH Index withour self-citationsرتبه (با خودارجاعی)رتبه (بدون خودارجاعی)تعداد مقالهتعداد استنادتعداد مقالاتی که استناد داده‌اندآخرین بروزرسانیآدرس مرجع
1علی رمضانیشیمیعلوماستاد442211389640204 ماه قبلجزئیات
2حسن حسینی منفردشیمیعلوماستاد262122111200904 ماه قبلجزئیات
3محمدرضا یافتیانشیمیعلوماستاد211743116129604 ماه قبلجزئیات
4عباس ربیعیبرقفنی و مهندسیدانشیار18177449106304 ماه قبلجزئیات
5نادر نوشیران زادهشیمیعلوماستادیار1916565989404 ماه قبلجزئیات
6محمد حسین رسولی فردشیمیعلومدانشیار18166558157704 ماه قبلجزئیات
7سید جمال طباطبائی رضائیشیمیعلوماستادیار1714893978004 ماه قبلجزئیات
8ابراهیم احمدیشیمیعلومدانشیار1514987080504 ماه قبلجزئیات
9محمدعلی کامیابیشیمیعلومدانشیار151411104175304 ماه قبلجزئیات
10احمد گلچینخاکشناسیکشاورزیاستاد141413733181904 ماه قبلجزئیات
11صالح مبینبرقفنی و مهندسیاستادیار251331173127304 ماه قبلجزئیات
12محمد محمودیفیزیکعلوماستاد151312127766104 ماه قبلجزئیات
13رضا نوروزیانبرقفنی و مهندسیاستاد141314136854304 ماه قبلجزئیات
14داود مرادخانیمهندسی موادفنی و مهندسیدانشیار141315145050904 ماه قبلجزئیات
15عباسعلی زمانیعلوم محیط زیستعلومدانشیار131216165450104 ماه قبلجزئیات
16میرسعید سیددراجیشیمیعلومدانشیار121217153671804 ماه قبلجزئیات
17امید رحمانیمکانیکفنی و مهندسیدانشیار151110185177804 ماه قبلجزئیات
18علی شکریریاضیعلوماستادیار111118171594804 ماه قبلجزئیات
19ناصر دلالیشیمیعلوماستاد111019194665404 ماه قبلجزئیات
20سعید جلیل زادهبرقفنی و مهندسیدانشیار111020206150304 ماه قبلجزئیات