نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳۷ مورد.

استنادات اسکوپوس

 
عملیاتردیفعضو هیات علمیگروهدانشکدهمرتبه علمیH Indexتعداد مقالهتعداد استنادتعداد مقالاتی که استناد داده‌اندآخرین بروزرسانیآدرس مرجع
1علی رمضانیشیمیعلوماستاد41340544013691 روز قبلجزئیات
2حسن حسینی منفردشیمیعلوماستاد23104161810771 روز قبلجزئیات
3محمدرضا یافتیانشیمیعلوماستاد209210637011 روز قبلجزئیات
4نادر نوشیران زادهشیمیعلوماستادیار17537703351 روز قبلجزئیات
5عباس ربیعیبرقفنی و مهندسیاستادیار15376434881 روز قبلجزئیات
6محمدعلی کامیابیشیمیعلومدانشیار14396555921 روز قبلجزئیات
7سید جمال طباطبائی رضائیشیمیعلوماستادیار14315434281 روز قبلجزئیات
8احمد گلچینخاکشناسیکشاورزیاستاد1331147711781 روز قبلجزئیات
9محمد حسین رسولی فردشیمیعلومدانشیار1350117710661 روز قبلجزئیات
10ابراهیم احمدیشیمیعلومدانشیار13696813911 روز قبلجزئیات
11محمد محمودیفیزیکعلوماستاد13765553361 روز قبلجزئیات
12صالح مبینبرقفنی و مهندسیاستادیار13484341861 روز قبلجزئیات
13امید رحمانیمکانیکفنی و مهندسیدانشیار12444682901 روز قبلجزئیات
14داود مرادخانیمهندسی موادفنی و مهندسیدانشیار12474223111 روز قبلجزئیات
15علی شکریریاضیعلوماستادیار11147865561 روز قبلجزئیات
16ناصر دلالیشیمیعلوماستاد11445423531 روز قبلجزئیات
17میرسعید سیددراجیشیمیعلوماستادیار11275094961 روز قبلجزئیات
18سعید جلیل زادهبرقفنی و مهندسیدانشیار11604303491 روز قبلجزئیات
19عباسعلی زمانیعلوم محیط زیستعلوماستادیار11254263761 روز قبلجزئیات
20رضا نوروزیانبرقفنی و مهندسیدانشیار11614023661 روز قبلجزئیات