نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.

استنادات اسکوپوس

 
عملیاتدانشکدهردیفعضو هیات علمیگروهمرتبه علمیH Indexتعداد مقالهتعداد استنادتعداد مقالاتی که استناد داده‌اندآخرین بروزرسانیآدرس مرجع
علوم1علی رمضانیشیمیاستاد41350566214663 ماه قبلجزئیات
علوم2حسن حسینی منفردشیمیاستاد25107171611563 ماه قبلجزئیات
علوم3محمدرضا یافتیانشیمیاستاد2110211587723 ماه قبلجزئیات
علوم4نادر نوشیران زادهشیمیاستادیار17567953543 ماه قبلجزئیات
فنی و مهندسی5عباس ربیعیبرقاستادیار17397485643 ماه قبلجزئیات
فنی و مهندسی6صالح مبینبرقاستادیار16525942213 ماه قبلجزئیات
علوم7محمد حسین رسولی فردشیمیدانشیار1554128311563 ماه قبلجزئیات
علوم8سید جمال طباطبائی رضائیشیمیاستادیار15346074793 ماه قبلجزئیات
علوم9ابراهیم احمدیشیمیدانشیار14697164163 ماه قبلجزئیات
علوم10محمدعلی کامیابیشیمیدانشیار14406876233 ماه قبلجزئیات
علوم11محمد محمودیفیزیکاستاد14775943603 ماه قبلجزئیات
فنی و مهندسی12امید رحمانیمکانیکدانشیار14465493423 ماه قبلجزئیات
کشاورزی13احمد گلچینخاکشناسیاستاد1331152412173 ماه قبلجزئیات
علوم14عباسعلی زمانیعلوم محیط زیستاستادیار13444023373 ماه قبلجزئیات
علوم15میرسعید سیددراجیشیمیاستادیار12315565413 ماه قبلجزئیات
فنی و مهندسی16داود مرادخانیمهندسی مواددانشیار12494473253 ماه قبلجزئیات
فنی و مهندسی17رضا نوروزیانبرقاستاد12644404033 ماه قبلجزئیات
علوم18علی شکریریاضیاستادیار11148415923 ماه قبلجزئیات
علوم19ناصر دلالیشیمیاستاد11445723803 ماه قبلجزئیات
فنی و مهندسی20سعید جلیل زادهبرقدانشیار11614513693 ماه قبلجزئیات