نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۹ مورد.

استنادات اسکوپوس

 
عملیاتردیفعضو هیات علمیگروهدانشکدهمرتبه علمیH Indexتعداد مقالهتعداد استنادتعداد مقالاتی که استناد داده‌اندآخرین بروزرسانیآدرس مرجع
1علی رمضانیشیمیعلوماستاد44372606016384 ماه قبلجزئیات
2حسن حسینی منفردشیمیعلوماستاد26111185712564 ماه قبلجزئیات
3محمدرضا یافتیانشیمیعلوماستاد2010911888094 ماه قبلجزئیات
4صالح مبینبرقفنی و مهندسیاستادیار20649382904 ماه قبلجزئیات
5عباس ربیعیبرقفنی و مهندسیدانشیار18428966754 ماه قبلجزئیات
6نادر نوشیران زادهشیمیعلوماستادیار18588563844 ماه قبلجزئیات
7سید جمال طباطبائی رضائیشیمیعلوماستادیار17386835284 ماه قبلجزئیات
8محمد حسین رسولی فردشیمیعلومدانشیار1656141812654 ماه قبلجزئیات
9ابراهیم احمدیشیمیعلومدانشیار15697584554 ماه قبلجزئیات
10محمدعلی کامیابیشیمیعلومدانشیار15417216574 ماه قبلجزئیات
11محمد محمودیفیزیکعلوماستاد15796483954 ماه قبلجزئیات
12امید رحمانیمکانیکفنی و مهندسیدانشیار14506754244 ماه قبلجزئیات
13احمد گلچینخاکشناسیکشاورزیاستاد1331160712864 ماه قبلجزئیات
14رضا نوروزیانبرقفنی و مهندسیاستاد13644934524 ماه قبلجزئیات
15داود مرادخانیمهندسی موادفنی و مهندسیدانشیار13504743494 ماه قبلجزئیات
16عباسعلی زمانیعلوم محیط زیستعلومدانشیار13514513794 ماه قبلجزئیات
17میرسعید سیددراجیشیمیعلومدانشیار12316145994 ماه قبلجزئیات
18علی شکریریاضیعلوماستادیار11158996384 ماه قبلجزئیات
19ناصر دلالیشیمیعلوماستاد11456214234 ماه قبلجزئیات
20سعید جلیل زادهبرقفنی و مهندسیدانشیار11614753884 ماه قبلجزئیات