نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.

استنادات اسکوپوس

 
عملیاتردیفعضو هیات علمیگروهدانشکدهمرتبه علمیH Indexتعداد مقالهتعداد استنادتعداد مقالاتی که استناد داده‌اندآخرین بروزرسانیآدرس مرجع
1علی رمضانیشیمیعلوماستاد413505662146615 روز قبلجزئیات
2حسن حسینی منفردشیمیعلوماستاد251071716115615 روز قبلجزئیات
3محمدرضا یافتیانشیمیعلوماستاد21102115877215 روز قبلجزئیات
4نادر نوشیران زادهشیمیعلوماستادیار175679535415 روز قبلجزئیات
5عباس ربیعیبرقفنی و مهندسیاستادیار173974856415 روز قبلجزئیات
6صالح مبینبرقفنی و مهندسیاستادیار165259422115 روز قبلجزئیات
7محمد حسین رسولی فردشیمیعلومدانشیار15541283115615 روز قبلجزئیات
8سید جمال طباطبائی رضائیشیمیعلوماستادیار153460747915 روز قبلجزئیات
9ابراهیم احمدیشیمیعلومدانشیار146971641615 روز قبلجزئیات
10محمدعلی کامیابیشیمیعلومدانشیار144068762315 روز قبلجزئیات
11محمد محمودیفیزیکعلوماستاد147759436015 روز قبلجزئیات
12امید رحمانیمکانیکفنی و مهندسیدانشیار144654934215 روز قبلجزئیات
13احمد گلچینخاکشناسیکشاورزیاستاد13311524121715 روز قبلجزئیات
14عباسعلی زمانیعلوم محیط زیستعلوماستادیار134440233715 روز قبلجزئیات
15میرسعید سیددراجیشیمیعلوماستادیار123155654115 روز قبلجزئیات
16داود مرادخانیمهندسی موادفنی و مهندسیدانشیار124944732515 روز قبلجزئیات
17رضا نوروزیانبرقفنی و مهندسیاستاد126444040315 روز قبلجزئیات
18علی شکریریاضیعلوماستادیار111484159215 روز قبلجزئیات
19ناصر دلالیشیمیعلوماستاد114457238015 روز قبلجزئیات
20سعید جلیل زادهبرقفنی و مهندسیدانشیار116145136915 روز قبلجزئیات