نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۹ مورد.

استنادات اسکوپوس

 
عملیاتردیفعضو هیات علمیگروهدانشکدهمرتبه علمیH Indexتعداد مقالهتعداد استنادتعداد مقالاتی که استناد داده‌اندآخرین بروزرسانیآدرس مرجع
1علی رمضانیشیمیعلوماستاد44372606016386 ماه قبلجزئیات
2حسن حسینی منفردشیمیعلوماستاد26111185712566 ماه قبلجزئیات
3محمدرضا یافتیانشیمیعلوماستاد2010911888096 ماه قبلجزئیات
4صالح مبینبرقفنی و مهندسیاستادیار20649382906 ماه قبلجزئیات
5عباس ربیعیبرقفنی و مهندسیدانشیار18428966756 ماه قبلجزئیات
6نادر نوشیران زادهشیمیعلوماستادیار18588563846 ماه قبلجزئیات
7سید جمال طباطبائی رضائیشیمیعلوماستادیار17386835286 ماه قبلجزئیات
8محمد حسین رسولی فردشیمیعلومدانشیار1656141812656 ماه قبلجزئیات
9ابراهیم احمدیشیمیعلومدانشیار15697584556 ماه قبلجزئیات
10محمدعلی کامیابیشیمیعلومدانشیار15417216576 ماه قبلجزئیات
11محمد محمودیفیزیکعلوماستاد15796483956 ماه قبلجزئیات
12امید رحمانیمکانیکفنی و مهندسیدانشیار14506754246 ماه قبلجزئیات
13احمد گلچینخاکشناسیکشاورزیاستاد1331160712866 ماه قبلجزئیات
14رضا نوروزیانبرقفنی و مهندسیاستاد13644934526 ماه قبلجزئیات
15داود مرادخانیمهندسی موادفنی و مهندسیدانشیار13504743496 ماه قبلجزئیات
16عباسعلی زمانیعلوم محیط زیستعلومدانشیار13514513796 ماه قبلجزئیات
17میرسعید سیددراجیشیمیعلومدانشیار12316145996 ماه قبلجزئیات
18علی شکریریاضیعلوماستادیار11158996386 ماه قبلجزئیات
19ناصر دلالیشیمیعلوماستاد11456214236 ماه قبلجزئیات
20سعید جلیل زادهبرقفنی و مهندسیدانشیار11614753886 ماه قبلجزئیات